III   ČLANSTVO U UDRUZI 

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba svoje članstvo u Udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članak 9.

Članom Udruge postaje se upisom u popis članova, a koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

  • o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Udruzi te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Upravni odbor a potvrđuje  Skupština.

Članak 10.

Članstvo može biti aktivno, redovno, podržavajuće i počasno.
Aktivni članovi su osobe koje sudjeluju u radu Udruge aktivno; čine ih zaposlenici i suradnici koji su ispunili pristupnicu i platili godišnju članarinu za tekuću godinu. Mogu birati i biti birani u tijela Udruge.
Redovni članovi su osobe  koje koriste sadržaje Udruge za svoje potrebe, koji su ispunili pristupnicu i platili godišnju članarinu za tekuću godinu. Ne doprinose svojim kontinuiranim aktivnim radom u Udruzi. Stoga, ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge.
Podržavajući članovi su osobe koje ne žele ili ne mogu sudjelovati u redovnim aktivnostima Udruge, ali žele financijski ili na drugi način poduprijeti rad Udruge. Ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Počasni članovi su osobe koje su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijeli ostvarivanju ciljeva Udruge. Ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki aktivni član Udruge.
Odluku o prijemu u aktivno, redovno i podržavajuće članstvo donosi Upravni odbor.
Odluku o počasnom članstvu donosi Skupština.

Članak 11.

Članom može postati i strani državljanin, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 12.

Članovi Udruge plaćaju članarinu u iznosima koje utvrdi Upravni odbor.
Iznos članarine razlikuje se ovisno o vrsti članstva i sadržajima u kojima član sudjeluje.
Upravni odbor određuje vremenski period ili intervale plaćanja članarine koji mogu biti mjesečni, tromjesečni, godišnji ili drugo.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

  • dragovoljnim istupom,
  • neplaćanjem članarine,
  • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

Uz pristupnicu potrebno priložiti PRIVOLU.