SADRŽAJ KODEKSA:

 

I UVOD

II CILJEVI I STATUT

III VIZIJA I MISIJA

IV ETIČKI KODEKS

I UVOD

 

Tijekom dvadesetog stoljeća u evoluciji čovječanstva došlo je do naglog razvoja tehnologije. Ljudska svijest nije uspjela evoluirati istom brzinom, tako da je u ubrzanom prihvaćanju obrazaca materijalizma i tehnološkog napretka, izgubila svoju izvornost.

 

Udruga IGG osnovana je u cilju obrazovanja svakog pojedinca izvornim znanjima za razvoj svijesti prema učenju dr znanosti Grigori Grabovaja. Svaki pojedinac svojim razvojem utječe na razvoj kolektivne svijest i harmonizaciju tehnološkog napredka utemeljenog na očuvanju prirode i čovječanstva.

 

II CILJEVI I STATUT

 

Cilj udruge jest da organiziranjem i provođenjem obrazovnog rada potiče ljudske vrijednosti i razvoj pojedinca, obitelji, grupa i zajednica, te unapređivanje života čovjeka u svim područjima njegovog djelovanja. Stvaranjem mogućnosti implementacije učenja u procese demokratizacije društva kroz uspostavljanje dijaloga između gospodarstva, znanosti, umjetnosti i religije sa svrhom očuvanja prirode, ljudskog okoliša.

 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području odgoja, obrazovanja, kulture i znanosti.

 

Cilj se ostvaruje organizacijom različitih aktivnosti u svrhu širenja svijesti kroz sljedeće djelatnosti:

 

kreiranje, organiziranje i provođenje edukacija kroz seminare, radionice, predavanja, događaje i susrete sukladno ciljevima Udruge

organiziranje i provođenje aktivnosti za podizanje razine svijesti, razumijevanja i informiranosti pojedinaca i zajednice o temama i podtemama zdravlja, osobnog i profesionalnog razvoja i kvalitete življenja,

poticanje ekološke osvještenosti i očuvanja prirode kao posljedice usvojenog znanja i djelovanja osobnim primjerom,

podupiranje optimističkog stava prema životu s mogućnošću ostvarenja uspjeha u svakoj životnoj situaciji

ostale djelatnosti iz plana rada Udruge

Statutom Udruge definirani su svi temeljni odnosi i pravni okvir koji omogućava poslovanje Udruge prema važećim propisima Republike Hrvatske, te je dostupan svakom članu na web stranici Udruge.

 

III Vizija & Misija

 

Vizija

 

Ljudi se ne postavljaju iznad ostalih živih bića i oblika života, već žive cjelovitost u jedinstvu svega postojećeg.

Povećati svijest o važnosti očuvanja zdravlja svakog pojedinca, biljnog i životinjskog svijeta i Planete, te odgovornog i profesionalnog poslovanja na svim društvenim razinama.

 

Misija – putovanje k viziji

 

Vođeni vjerovanjem u izvorne vrijednosti, članovi IGG svojim poslanstvom promiču:

 

ostvarivanje pozitivne i proaktivne edukacije prema učenju Grigori Grabovoia, te razvoj osobnih potencijala

 

IV Etički kodeks

 

Uvodno slovo

 

IGG je hrvatska neprofitna udruga. Vođeni vjerovanjem u istinske vrijednosti, članovi udruge svoje poslanstvo iskazuju promičući ekološko-etička načela i filantropiju, uz stjecanje znanja i sposobnosti za unapređenje osobne kvalitete života.

 

Sadržaj

 

Etički se kodeks sastoji od Uvodnog slova, Temeljnih načela i specifičnih Etičkih principa. Standardi su pisani dovoljno općenito da se mogu razumjeti i jednostavno primijeniti.

 

Temeljna načela

 

Udruga IGG prihvaća ovaj Etički kodeks kao model dostojnog ponašanja koji usmjerava sve ostvarenju najviših ekoloških, humanih, etičkih i filantropskih ideala u svakodnevnom djelovanju.

Udruga obvezuje svoje članove da razvijaju vlastitu svijest o etičkim pitanjima, te da se pridržavaju ovog Kodeksa. S Kodeksom moraju biti upoznati svi budući članovi prije pristupanja u Udrugu, kao i svi honorarni ili stalno zaposleni djelatnici, jer se Kodeks odnosi i na njih. Nepoznavanje ili nerazumijevanje etičkih standarda ne opravdava ne-etično ponašanje.

 

Osnivači udruge IGG prihvaćaju ovaj Etički kodeks kao model dostojnog ponašanja koji usmjerava sve članove prema visokim ekološkim i etičkim idealima.

 

Etički principi

 

Ovaj Kodeks pruža zajednički sustav vrijednosti koji članovi udruge IGG uvažavaju u svom djelovanju u zajednici.

 

Članovi Udruge nastoje u svojoj zajednici pomagati pri aktivnostima koje promiču osviještenost, moralnost i etiku. Pri tome podupiru slobodu izbora ponašanja svakog pojedinca ako to ponašanje ne šteti drugima.

U ovim su nastojanjima članovi otvoreni, pošteni i uvažavaju druga mišljenja. Realni su i iskreni u opisivanju aktivnosti u kojima sudjeluju i rezultata pojedinih istraživanja, podučavanja ili pruženih usluga. Izbjegavaju ponašanja koja mogu na bilo koji način nanijeti štetu slici Udruge. Član u društvu nastoji djelovati u skladu s tom pozitivnom ulogom.

Članovi Udruge služe idealima filantropije i osobnim primjerom promiču njezinu ulogu u društvu.

Svojim djelovanjem članovi potiču zajedništvo i ravnopravnost u ostvarivanju programskih ciljeva Udruge.

Kao članovi Udruge pridržavaju se duha i slova zakona Republike Hrvatske koji se odnose na djelokrug rada nevladinih i neprofitnih Udruga, te neće svjesno djelovati na način koji je u suprotnosti s odredbama ovog Kodeksa, niti svjesno navoditi druge da tako djeluju.

Svi članovi surađuju s Upravnim odborom u kontroli i promociji etičkih pitanja. Član koji uoči da drugi član krši principe etičkog ponašanja, dužan ga je na to upozoriti, te na neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

Nastupi u javnim glasilima

 

Kada nastupaju ili kada komentiraju svoje aktivnosti u Udruzi u javnim glasilima, pisanim člancima, na radiju ili televiziji, na javnim predavanjima i slično, članovi iskazuju istinite tvrdnje i informacije.

 

Odgovornost za javne nastupe

 

Članovi preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Oni trebaju biti u skladu s Etičkim kodeksom. U javnim nastupima članovi ne smiju davati netočne podatke koji bi mogli zavesti primatelja informacija.

 

Pružanje informacija i objektivnost pri podučavanju

 

Kada su, kao edukatori uključeni u edukacijski procese ili u bilo koju vrstu informiranja, članovi pružaju točne informacije, prikazuju činjenice i obrazlažu pojave s najvišim stupnjem objektivnosti, te izbjegavaju ponašanja kojima će zlorabiti svoj položaj, ponižavati ili na bilo koji način ugrožavati integritet i samopoštovanje polaznika tečaja.

Članovi ne prikazuju tuđe ideje i podatke kao svoje. Plagiranje je ekstremni oblik neetičnog odnosa prema tuđem radu.

Članovi ne sudjeluju u aktivnostima koje su usmjerene prema manipulaciji pojedinaca, skupina ili javnog mnijenja, a u službi promocije osobnih interesa.

Članovi Udruge nastoje ostvariti i zadržati visoku razinu kompetentnosti u svom djelovanju. Svjesni granica svojih znanja i vlastite stručnosti pružaju samo one usluge i služe se samo onim tehnikama za koje su kvalificirani obrazovanjem ili iskustvom. U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni pouzdani strukovni standardi, poduzimaju nužne mjere opreza.

U kontaktima sa suradnicima i drugim osobama, članovi Udruge trebaju biti strpljivi i korektni, uvijek dajući istinite, ispravne i potpune informacije.

lanovi Udruge trebaju radnu okolinu u programskim aktivnostima Udruge održavati sigurnom, produktivnom i ugodnom za sve korisnike.

Privatnost članova

 

Članovi Udruge poštuju i štite privatnost drugih članova Udruge. Također čuvaju tajnost svih privatnih podataka kojima eventualno pristupe tijekom angažmana u Udruzi.

 

Popis članova Udruge je vlasništvo Udruge i ne može se bez dopuštenja Upravnog odbora davati na uvid pravnim ili fizičkim osobama izvan Udruge.